ࡱ> ( !"#$%&')*+,-.Root Entry F/SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocument3< Oh+'0  (0guest Normal.dotmNgeq1@O@:[@Q@ =WPS Office_11.8.2.10158_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.2.101580TableData WpsCustomData PpKSKS3<c`c` t7D $Lh:{"$ mC[ 8 V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\ zRNywfN ͑'Yz6eݏl1YO;NSOJTw(u VzN=z 020220 44 S VtQO_^Q{ňp gPlQS ~zNƋ+RS: 91330400MA2BCL45XP : N1u:b\`OUSMOnx[:N͑'Yz6eݏl1YO;NSO0 Onc:9hnc 0͑'Yz6eݏl1YO;NSOOo`lQ^{tRl 0V[zR;`@\N,{54S ,{kQagI{ĉ[0 b@\b\`OUSMOnx[:N͑'Yz6eݏl1YO;NSO T>yOlQ^1YOOo`~Q[DN b\`OUSMO1YOOo`cSNTT`b蕌TO(u-NVQzlQ:y (WW0WO^0hhuvcw{t0?e^Ǒ-0LcO0?eV{'`Dёb>eI{eb gsQSO(u zR:gsQ(u D ~~zN{tce1uzR:gsQ~zO(u{t c~zO(u6R^gbL 0 `OUSMO gH03uCg)R 6e0R,gwfNKNew5*N]\OeQ 0Rb@\ۏLH03u v^cOvsQncPge>g NۏLH03ubcOvsQncPgev Ɖ T>e_Cg)R0 DN:blQ^v1YOOo` V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\ 2022t^10g25e DN blQ^v1YOOo` W,g`Q ~zN Ty: VtQO_^Q{ňp gPlQS ~N>yOO(uNx~zNƋ+RS :91330400MA2BCL45XP lQ0W@W:Ym_lw VtQ^/n:Smg]~nNirAm-N_8b^1102[ l[NhN:ksy07u 371102********605X HhN'`( Z_XkvvQNShy ;NݏlN[ ~V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\hg SsvQ(W2019t^1g2019t^12gg ;NX[(WN N[YZ_X* *.B*phCJ$OJPJQJo(aJ$>* *nHtH&B*phCJHOJPJQJo(aJH>* *&B*phCJHOJPJQJo(aJH>* *#B*phCJ0OJPJQJaJ0>* *&B*phCJ0OJPJQJo(aJ0>* *.B*phCJ0OJPJQJo(aJ0>* *nHtH&B*phCJ0OJPJQJo(aJ0>* *.B*phCJ0OJPJQJo(aJ0>* *nHtH&B*phCJ0OJPJQJo(aJ0>* * VXZ\^fnpvzılY>+%B*phOJPJQJo(5>*KH *5B*phOJPJQJo(5>*KH *mH sH nHtH%B*phOJPJQJo(5>*KH *5B*phOJPJQJo(5>*KH *mH sH nHtH%B*phOJPJQJo(5>*KH *-B*phOJPJQJo(5>*KH *nHtH%B*phOJPJQJo(5>*KH **@KH *mH sH nHtH\7B*phOJPJQJo(5>*@KH *mH sH \U z|ï{gO3&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *6B*phCJ OJPJQJo(aJ >*@KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *6B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *"B*phCJ OJPJQJo(>* *.B*phCJ OJPJQJ^Jo(>* *nHtH"B*phOJPJQJ5>*KH *  Z \ 6 8 ӿt\D,.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH4B*phCJ OJPJQJo(aJ5>* *nHtH\.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH 8 : < R T V Ϸ{gO;#.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *#B*phCJ OJPJQJaJ>* *#B*phCJ OJPJQJaJ>* *.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH.B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *nHtH  çwcG3&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *6B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *mH sH nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *6B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *mH sH nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *6B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *mH sH nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *      ïs_K7#&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *  " $ & ( . éuX7@B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5>* *nHtH\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>* *nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>* *nHtH2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>* *nHtH&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *&B*phCJ OJPJQJo(aJ>* *. 0 @ B J L r jM,@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5>* *nHtH\8B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5>* *nHtH\@B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5>* *mH sH nHtH\ V X ޽{Z9@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\ &ǦnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\4B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\4B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\&(*,48:>bE$@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\>X(,hK*@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\4B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\,.026npfI8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\@B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>* *nHtH\$4V| ~]!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`XD2a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$ \ 8 : < T ^=!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`!XD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`nۺn%o(0n& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh,p T & p7$@ Calibri-([SOG*Ax @Times New Roman7NSe-N[[SO; N[_GB2312- |8N[- |8ўSOguestNgeq QhC줧xӪgZG!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[8P)$Pn28{(? $Ue V/[V[n_<( 4(  J();vc{4Yޏc&{ 4#"PKPK N@drs/PKN@HLdrs/downrev.xmlMMO0 HHX2m41 1S%{ k~b{8#"T9R{&GUsf>ւK(ZAK 7"qՑG_KvY-F`'`_߻ίӷsw<ͽR7i"9/>CLG7 bPpa`.Ap֬rEY@PKN@]qdrs/e2oDoc.xmlSn1#d4 *RKH-;^ﮅcl'zkh N!0x̼n[6 [AϙJm낿:6aKaOf0BF$+x˳F)K \EGɆ$K t{y*%*0Sp-$ɮ3(\ UB[Jz:A5꿨Z-`c RmӸvqm`.ǓtJS43Gu -BMXVl.|e>"¹6&#}`tz06"nXRy am}c#N<e K7뱟}PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ q[Content_Types].xmlPK N@S_rels/PKN@f< w_rels/.relsPK N@drs/PKN@HL 8drs/downrev.xmlPKN@]q ;drs/e2oDoc.xmlPKY* 3 ? +f>$ptdjh++@T V  cGda$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$    sWda$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$  " $ & v]Da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$& ( 0 B L ^:# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`+ & FXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$ X i=+ & FXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`! & Fdha$$8$7$1$VDUD]WD`+ & FXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` p# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`+ & FXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`# & Fa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`1. A!8#"8$%S2P18