ࡱ> ! "#$%Root Entry F0mSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 hWordDocument3( Oh+'0 ( 4@HPXV[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\guestNormaladmin2@|-@/=WPS Office_11.8.2.10158_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt |p (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.2.101580TablekData WpsCustomData PKSKS3(oc*c* D|GU aiF $h~`%" gC[j @ V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\ zRNywfN ͑'Yz6eݏl1YO;NSOJTw(u VzN=z 02022046S VtQ^yp88f gPlQS~zNƋ+RS: 91330411MA2BCAYD62 : N1u:b\`OUSMOnx[:N͑'Yz6eݏl1YO;NSO0 Onc:9hnc 0͑'Yz6eݏl1YO;NSOOo`lQ^{tRl 0V[zR;`@\N,{54S ,{kQagI{ĉ[0 `OUSMO&{T 0͑'Yz6eݏl1YO;NSOOo`lQ^{tRl 0V[zR;`@\N,{54S ,{ASVagvsQĉ[ (W1YOOo`lQ^MR cgq 0zRYtQ[fN 0 VzN=zY02022044S 0 0zRL?eYZQ[fN 0 VzN=zZ02022038S ĉ[4nz>k0n~ё0Z>k b@\b\`OUSMOnx[:N͑'Yz6eݏl1YO;NSO N[YlQ^ zR:gsQ(u D ~~zN{tce1uzR:gsQ~zO(u{t c~zO(u6R^gbL 0 `OUSMO*g(W1YOOo`lQ^MR cgq 0zRYtQ[fN 0 VzN=zY02022044S 0 0zRL?eYZQ[fN 0 VzN=zZ02022038S ĉ[4nz>k0n~ё0Z>k b@\b\`OUSMOnx[:N͑'Yz6eݏl1YO;NSO T>yOlQ^1YOOo`~Q[DN b\`OUSMO1YOOo`cSNTT`b蕌TO(u-NVQzlQ:y (WW0WO^0hhuvcw{t0?e^Ǒ-0LcO0?eV{'`Dёb>eI{eb gsQSO(u zR:gsQ(u D ~~zN{tce1uzR:gsQ~zO(u{t c~zO(u6R^gbL 0 `OUSMO gH03uCg)R 6e0R,gwfNKNew5*N]\OeQ 0Rb@\ۏLH03u v^cOvsQncPge>g NۏLH03ubcOvsQncPgev Ɖ T>e_Cg)R0 DN:blQ^v1YOOo` V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\ 2022t^11g2e DN: blQ^v1YOOo` W,g`Q ~zN Ty: VtQ^yp88f gPlQS ~N>yOO(uNx~zNƋ+RS :91330411MA2BCAYD62 lQ0W@W: Ym_lw VtQ^/n:SQ8wmW1b^1530S l[NhN: QIlpg07u0413022********4038 HhN'`( 4~z>k ;NݏlN[ ~V[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\hg SsvQ(W2019t^1g2019t^12gg ;NX[(WN NǑSwPzKbk N4b\4^~z>k462.05NCQ0 vsQl_OncSzRYtYZ`Q Ogq 0-NNSNlqQTVz6e_6e{tl 0I{vsQl_lĉv gsQĉ[ [vQYN4z>k462.05NCQvL?eYt v^YNZ>k297.58NCQvL?eYZ0 "$24TVXZprtvxĸzfZPF<2CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(OJPJQJ5KHOJPJQJo(5KH&OJPJQJo(5KHmH sH nHtH&OJPJQJo(5KHmH sH nHtHOJPJQJo(5KHOJPJQJo(5@KH \OJPJQJ5@KH \UCJHOJPJQJo(aJHCJ$OJPJQJo(aJ$CJHOJPJQJo(aJHCJHOJPJQJo(aJHCJ0OJPJQJaJ0CJ0OJPJQJo(aJ0T V , 0 4  ƼjXND:,CJ OJPJQJo(mH sH CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(mH sH CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(mH sH CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(5\CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo( , . 0 F ^ b f \ ^ t v x ˹zpf\RI@6CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJCJ OJPJQJCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(5\CJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH CJ OJPJQJo(mH sH CJ OJPJQJo( "$&(*,.02468:<>ϽwmcYOE;CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJo(mH sH nHtHCJ OJPJQJo(#CJ OJPJQJo(mH sH nHtHCJ OJPJQJo(CJ OJPJQJo(>@FHXZbdpr"ijwi[M?=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJQJ^Jo(aJ 5\!CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5\!CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5\CJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJ"$02JZbdlnz|ӽugXI;CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ "(*HJŷvgYC5CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJQJ^Jo(aJ 5\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH nۺn%o(0n& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh" ,oG*Ax @Times New Roman-([SO7$@ Calibri1NSe-N[;4 N[_GB2312-4 |8N[- |8ўSOV[zR;`@\ VtQ^zR@\,{N=zg@\guestadmin QhnjGS!f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[80P)$Pn2cccc a]X4W)\hLy6AEV[TPNin_o(( .(  D();vc{4Yޏc&{ 4#"PKPK N@drs/PKN@HLdrs/downrev.xmlMMO0 HHX2m41 1S%{ k~b{8#"T9R{&GUsf>ւK(ZAK 7"qՑG_KvY-F`'`_߻ίӷsw<ͽR7i"9/>CLG7 bPpa`.Ap֬rEY@PKN@]qdrs/e2oDoc.xmlSn1#d4 *RKH-;^ﮅcl'zkh N!0x̼n[6 [AϙJm낿:6aKaOf0BF$+x˳F)K \EGɆ$K t{y*%*0Sp-$ɮ3(\ UB[Jz:A5꿨Z-`c RmӸvqm`.ǓtJS43Gu -BMXVl.|e>"¹6&#}`tz06"nXRy am}c#N<e K7뱟}PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ q[Content_Types].xmlPK N@S_rels/PKN@f< w_rels/.relsPK N@drs/PKN@HL 8drs/downrev.xmlPKN@]q ;drs/e2oDoc.xmlPKY* 3 ? +of>$ptdjh+p+p@CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$4VxV ^ v x (*,da$$da$$da$$ XD2WD`WD`WD` XD2WD` XD2WD` XD2WD`XD2a$$,.02468:<>@HZdWD`WD` & FXD2YD2WD`a$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$da$$$dn|*JWD` & FXD2YD2WD`WD` & FXD2YD2WD`WD` & FXD2YD2WD`WD`WD` 1. A!8#"8$%S2P18