ࡱ> Rʖbjbj8,* vv8(TM'hhhhh&&&&&&&$k,/8&-&hhH'$$$ hh&$&$$$hF!$&'0M'$U/@#jU/$U/$$&&#6M'U/v, : V[zR;`@\Ym_lwzR@\sQNO 0Ym_lw*NSO]FU7bTvQN{|W~zN~zO(u{tRlՋL 0vlQJT _Bla?z 9hnc 0~zO(u{tRlՋL 0V[zR;`@\lQJT2014t^,{40S vsQĉ[ V[zR;`@\Ym_lwzR@\ON 0Ym_lw*NSO]FU7bTvQN{|W~zN~zO(u{tRlՋL 0 sNNlQ^ 2019t^6g1eweL0 yrdklQJT0 V[zR;`@\Ym_lwzR@\ 2019t^XgXe Ym_lw*NSO]FU7bTvQN{|W~zN ~zO(u{tRlՋL ,{Nz ;` R ,{Nag0:Nĉ*NSO]FU7bTvQN{|W~zN~zO(u{t Oۏ~zNڋOꁋ_ cؚzluN^ cۏ>yOO(uSO|^ 9hnc 0-NNSNlqQTVz6e_6e{tl 0SvQ[e~R0 0~zO(u{tRlՋL 0V[zR;`@\lQJT2014t^,{40S ,{ Nag,{ N>k0 0V[zR;`@\sQN~zO(uċN gsQNyvlQJT 0V[zR;`@\lQJT2018t^,{8S vĉ[ 6R[,gRl0 ,{Nag0,gRl(uN*NSO]FU7bTvQN{|W~zNN N{y ~zN 0 vQN{|W~zNSb*NN@b_z[L8h[_6ev*NNrDT*NNTOON0^rz8h{vONTNNuN0~%v^ON'`USMO0 ,{ Nag0,gRl@by~zO(u{t /fczR:gsQ[~zNv~zO(uOo`_U\vǑƖ0ċN0nx[0S^0{tT^(uI{;mR0 ,{Vag ~zO(u{tu_[‰lQck0hQ~N0R~R{|0R`{tvSR0 ,{Nag0zR:gsQygSN>yOO(uSO|^ NvsQ^zO(uOo`qQ^qQNTOS\O:g6R cR~zO(uNvQN>yOO(uvTR^(u0 ,{Nz ~zO(uOo`ǑƖ ,{mQag0~zO(uOo`ǑƖ/fczR:gsQ[~zN~zO(uOo`vU_T6eƖ0 ,{Nag0~zO(uOo`Sb~zNO(uSSOo`0zRQOo`0YOo`0 ~zNO(uSSOo`SbW,gOo`TċNt^^KNMRv~zO(uU_ NSvsQċ[vOoO(uU_T NoO(uU_0 zRQOo`Sb~8^'`chOo`T^~8^'`chOo`0~8^'`chOo`/fcmz3ubOo`0z9 >k4~Oo`0ShyNzchVwQOo`0{vN&?|Oo`I{~zN(WċNt^^Q~8^NuvchOo`0^~8^'`chOo`/fczRhg0zR=zgOo`I{~zN(WċNt^^Q N~8^NuvchOo`0 YOo`SbċNt^^vsQċ[vOoO(uU_T NoO(uU_ NSNvsQS_vq_T~zN~zO(uċNvchOo`0 ,{kQag0~zO(uOo`ǑƖ]\O1uwzR:gsQ~~[e cgǑƖ0 ,{]Nag0~zNO(uSSOo`-NvW,gOo`1uzR:gsQNzR{t|~-NǑƖ zR{t|~-Nf:vOo`1uzR:gsQǏ~zN3ubǑƖċNt^^KNMRv~zO(uU_ NSvsQċ[vOoO(uU_T NoO(uU_ Nz6e{tU_0V[b0We~NO(uOo`s^SI{ nS-NǑƖ0 ,{ASag0zRQOo`NzR{t|~-NǑƖ0 ,{ASNag0YOo`;NǏzR{t|~0V[T0We~NO(uOo`s^S0vsQ蕘[eQz0eZSObZNI{ nSǑƖ0ǏeZSObZNǑƖvOo`^8h[TO(u0 ,{ Nz ~zO(uċN ,{ASNag0~zO(uċNǑSċNch_RTvc$R~e_0ċNchSbzRQOo`TYOo`0 ċNch_RǑSR0cbRe_ vQ-N^~8^'`ch:1YvN90Rwċ~8^'`chT^~8^'`chPhQvN100Rwċ0 vc$R~(uN g%N͑1YOL:Nv~zN0 *NSO]FU7bTvQN{|W~zN~zO(uċNch1uV[zR;`@\Ym_lwzR@\SLĉ[0 ,{AS Nag0YOo`(Wt^^~zO(uċN~g-NU_ N~zO(uċNOo`b_bTR:g6R0 ,{ASVag0~zO(uċNhTg:NN*N~zt^^ g NR`b_KNNv~zN NSR,ggvċN N VmZz6eݏlzHhgY\*g~Hhv N ]3uzRL?e Y0cwL?eɋ\*g~Hhv N [0"?e蕝OlgQz6eݏlL:N zR:gsQck(WOlYt \*gR~v V vQN N^SR,ggċNv`b_0 ,{ASNag0~zO(u~+RA0B0M0C0DN~0A~~zO(u:NċNch_R90RN NvB~~zO(u:NċNch_R70RN N Nn90RvC~~zO(u:NċNch_R40RN N Nn70Rv; D~~zO(u:NċNch_R Nn40Rbvc$R~nx[v0 *gSu,gRl,{ASkQag@bR1YOL:Nv~zN Te&{T NRagNKNNv SċM~~zO(u0 N [L[g[_6e{tv*NSO]FU7bN N{y [g[7b *g(uShyN[(Ww_p N+T,gpe N N0 N N!k(WzR:gsQRtmzN[KNewe NnN*NċNt^^v~zN0 ,{ASmQag0 g NR`b_KNNv~zN ,gċNt^^ Nċ:NA~ N [EuN~%g Nn3t^v N NNċNt^^~zO(uċN~g:ND~v N ċNt^^Q^ck8^SVXk4~gP]nb~ybQ^g4~vz>kgP]n ~zR:gsQ#NPg4~ ċNt^+gN*g4~v ,gċNt^^ Nċ:NB~+T N N0 ,{ASkQag g NR`b_KNNv~zN ,gċNt^^vc$R:ND~: N X[(W4~z>k04 kz0SQSz0Z_Xk ё5NCQN Nv0vQN{|W~zNwPz4~z>k ё10NCQN NN`STzy^~z;`10%N Nv bX[(W4 kz0SQSz0Z_Xk0n~ё0Z>kv N (Wĉ[gPQ*g czR:gsQYtQ[4~b4~z>k0n~ёTZ>kv; V NfR0Zelb N4~z>kbb~0; czR:gsQOl[ezR=zggblL:Nv N X[(WݏSXkv mQ cOZGP3ubPgeNSz6eO`?eV{v N SV[QSz>k \PbkQSMQ zDfv{ b*g4b\4z>kv N wzR:gsQ[vvQN Nq_T~zO(uċNv`b_0 0 ,{Vz ~zO(uċN~gvnx[TS^ ,{NASNag0~zO(uċN~gvnx[TS^u_ċN0nx[0S^vSR0 ,{NASNag0zR:gsQkt^nx[ NNt^^~zO(uċN~g v^:N~zNcObg gR0 ,{NAS Nag0~zN[~zO(uċN~g g_v SNfNbbzR:gsQOlnx[vvQNe_ TZPQċNvzR:gsQ3u Yċ0ZPQċNvzR:gsQ^ c,gRl,{ Nzĉ[ۏL Y8h0 ~zNV,gRl,{ASVag,{N0 N0Vy@bR`b_dv b[S_g*gNċN g_v SNfNbbzR:gsQOlnx[vvQNe_ TzR:gsQ3ueċ0 ,{NASVag0zR:gsQ[~zO(uċN~g cR~R{|SR Ol g^_>e N ;NRlQ_A~~zN TUS N 9hnc>yOO(uSO|^ NSNvsQO(uOo`qQ^qQNT\OY_U_0OSI{ĉ[ ek_>eB0M0C0D~~zN TUSSvsQOo`0 ,{Nz ~zO(uċNR`{t ,{NASNag zR:gsQ[~zNNMRt^^v~zO(u~+R[LR`te0 VzRhgI{Ss~zNNMRċNt^^X[(Wvc$R:ND~`b_v zR:gsQ^ c,gRl,{ Nzĉ[tevQNMRt^^~zO(uċN~gTU_ D~U_ NOYu0R NNċNt^^0 ,{NASmQag zR:gsQ[~zNS_gv~zO(u[LR`U_ U_hTg:NN*Ng0 [~zNS_gSuR0QO(uċNch_Rbvc$R~`b_v zR:gsQ^ c,gRl,{ Nzĉ[SeU_ v^ cg/}yubR`~zO(uU_0 dvc$RD`b_Y 9hnc,gRl,{ASNagĉ[ċ:NM~v~zN N[LR`U_0 ,{mQz ~zO(uċN~gv^(u ,{NASNag0zR:gsQ cgq[OoR01YO`bvSR [ N TO(u~+RTR`~zO(uU_v~zN[eR{| gRT{t0 ,{NASkQag0[~zO(uċN:NA~NS_gR`~zO(uU_70R+T N Nv~zN zR:gsQNN NRoRce N ;NRT>yOlQJTt^^A~~zN TUS N N,~zNSUS!kS3*NgvXyOO(uSO|^I{SR'`Q[ \NNuN0~%v^ON'`USMOOYNNuN~%vNNUSMO ~eQRlۏLċN0,{Nz 0~zO(uOo`ǑƖ 0fnx~zO(uOo`ǑƖv;NQ[0O(uOo`v~b0pencǑƖegnI{ e(W~N~zO(uOo`vgbTpencǑƖegn0,{ Nz 0~zO(uċN 0;Nfnx~zO(uċNve_0t^^ch_R0vc$R~vel XRN~zO(uċ~:NM~v$R[hQ O9eN NSR,ggċNv~zNVTvc$R:ND~v`b_0,{Vz 0~zO(uċN~gvnx[TS^ 0fnx~zO(uċN~gnx[TS^v#NNe0R~R{|Ol g^_>evSR0O(uċN~gR`teT3u YċI{Ny0$&hjxz|ββr\F\F\0+h]hck CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h cCJ KHOJPJQJ^JaJ o(-hc!hc!B*CJ$KHOJQJ^JaJ$ph*h cB*CJ$KHOJQJ^JaJ$o(ph7h]hZ15B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph7h]hL5B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph*hYB*CJ$KHOJQJ^JaJ$o(ph&jz|R ^ ` b z$d1$7$8$H$`a$gd] $d1$a$gd]d1$7$8$H$WD`gd] d1$7$8$H$gdck d1$7$8$H$`d1$7$8$H$WD`gdck $d1$7$8$H$a$$d1$7$8$H$a$gdck 0 2 @ B D F N P R \ ^ b ӽӑ{eP{;(h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ (h]hlCJ KHOJPJQJ^JaJ +hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hv:KCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hck CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hCJ KHOJPJQJ^JaJ o( & ( * խ{_{C-+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph7h]hZ15B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph77h]hL5B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph+hc!B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,ph(h]hck CJ KHOJPJQJ^JaJ %h cCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ ( * < > V <$$d1$7$8$H$a$gd]d1$7$8$H$`gd]d1$7$8$H$`gd]$d1$7$8$H$`a$gd]* 0 2 4 8 : < > D   . ǫǫyaK5K5K+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]hL5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph . : D T V \ ӻzdzO:OO(h]hnLCJ KHOJPJQJ^JaJ (h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ +h\hHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]hL5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hW}^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(  vZv>7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.h]hL5CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ +h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ :<"$*`bh4`bh,06ȭȭȒȒȒȭ|f|f|fN.h]hL5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph$bb.0FJB:fZd1$7$8$H$`Zgd]d1$7$8$H$`gd]$d1$7$8$H$`a$gd]d1$7$8$H$`gd]d1$7$8$H$`gd]68DFHJR @BиpZZDZDZ.ZZ+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ ^J aJ o(.h]hZ15CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(.h]hL5CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(.h]hL5CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(8:df(*,.468:@BZ^hjͷ͟ͷs+h]h' CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]hL5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(-:>BH\^xz駑{{eO+h]hlbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hUCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]h qCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]h<CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]h"CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hFFCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hZ1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h]hLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(^Pr(fr<h0Zd1$7$8$H$`Zgd]d1$7$8$H$`gd]HJNPhjpr&(0dfȭȒȭȒȭȒȭȭȒȭȒȭȒyyy``1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%fpr :<`bfhp.̳̳||7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hX35B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph0.0dfhjpr泝eI-7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph.hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph 0fj2` N!P!n!p!!R""$#r#t###$$d1$7$8$H$`a$gd]d1$7$8$H$`gd]Zd1$7$8$H$`Zgd]02<^ ` j &!(!*!,!.!0!2!4!L!N!P!V!ͲͲͲͲd7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+hZ1B*CJ KHOJ PJQJ ^J aJ phV!X!l!n!p!z!~!!!!!2"4"P"R"\"`""""#$#ǫv]BB]B]Bv]BB4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph$#6#L#n#p#r#t#z#|####ʯ喀dHd,7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph+hZ1B*CJ KHOJ PJQJ ^J aJ ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]hc!B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h]h;B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph ##$$$"$$$<$@$p$r$$$$$$$%%%%F%H%R%T%\%^%%%%%&&&2&4&&&&&&&>'@'J'\'^'~''''(((.(0((ȯȖȖȯȖȯȖȯȯȯȖȖȯȯȖȖȯȖȯȯȖȖȖȯȖ1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph8$r$$%%H%%%&&&@'((B))*x****8,,2---d1$7$8$H$`gd]Zd1$7$8$H$`Zgd]((((((((((((@)B)H)J)L)^)`)~))))))))**v*x*******6,̰y`y`y`y̰y`y`y`yy`yyyyyy1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hc!5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hnLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%6,8,>,@,`,b,v,x,|,~,,0-2-----------˲˲˲˲最ddH7h]hZ15B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^J aJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ ^JaJ o(ph+hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph---......./00oo0opp dWD`gd] dWD`gd] $da$gd] $d1$a$gd]d1$7$8$H$`gd]d1$7$8$H$`gd]$d1$7$8$H$a$gd]-------------X.Z.n.t.~...㬓{{`G`G`G`G`1h]hc!B*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hc!B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hIP)B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph4h]hLB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hc!5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h]hL5B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.............b/d/ygV<&*h]B* CJ OJPJQJ^JaJ o(ph `2h]CJ OJPJQJ^JaJ fHo(q h]Lh]0JCJ OJ PJ aJ #h]Lh]0JCJ OJ PJ aJ o(h]0JCJ OJ PJ aJ o(%hT;h]0JB*CJ$QJ aJ$ph(hT;h]0JB*CJ$QJ aJ$o(phh]Lh]5CJ$OJPJaJ$"h]Lh]5CJ$OJPJaJ$o(h]CJ,OJPJQJ ^J aJ,h]1h]hZ1B*CJ KHOJPJQJ^JaJ phd///0000001F33n^noooΟ|zk|R<*h]0JB*CJ OJ PJ QJaJ o(ph0h]Lh]0JB*CJ OJ PJ QJaJ o(phh]CJ OJPJQJaJ o(U&h]B*CJ OJPJQJaJ o(phh]0JCJ OJ PJ aJ o(#h]Lh]0JCJ OJ PJ aJ o(8hT;h]CJ OJPJQJ^JaJ fHo(q /h]CJ OJPJQJ^JaJ fHq 2h]CJ OJPJQJ^JaJ fHo(q ,{Nz 0~zO(uċNR`{t 0fnx~zO(uċNvR`te0S_gR`~zO(uU_I{R`{tNy0,{mQz 0~zO(uċN~gv^(u 0fnxzR:gsQ cgq[OoR01YO`bSR[ N TO(u~+Rv~zN[eR{| gRT{tvvsQce0,{Nz 0DR 0fnx 0Rl 0veLe0 N0 0Rl 0Rag>kvf N sQN(u[a 0Rl 0,{NagfnxN,gRl(u{v~zN /f=[ 0V[zR;`@\sQN~zO(uċN gsQNyvlQJT 0V[zR;`@\lQJT2018t^,{8S T 0~zO(u{tRlՋL 0V[zR;`@\lQJT2014t^,{40S vwQSOce0(u[a;NSb*NSO]FU7b ^rz8h{vON0*NN@b_zeL8h[_6ev*NNrDONT*NNTOON NSNNuN0~%v^ON'`USMO0 N sQN{tSR 0Rl 0,{Vagfnx[~zO(u{tu_[‰lQck0hQ~N0R~R{|0R`{tvSR0[‰lQckc~zO(uċN;NOnc~zNzluNv[‰U_Ty/}hQ~Nc~zO(uċNǑ(u~NvċNchTcbRhQR~R{|c:SR~zNvO(u~+RTS_gR`O(uU_ ĉ[ N Tv{tT gRceR`{tczR:gsQS9hncO(uOo`vSSte~zNNMRt^^vO(uU_b Y8hTteS_gvO(uċN~g NS9hncO(uċNr`SSR [~zNS_gv~zO(u[LR`U_0V[zR;`@\Ym_lwzR@\S9hncz6e?eV{T_{Rlv9eS NSV[zR;`@\vvsQĉ[ [ċNcheteTO0 N sQN~8^'`chT^~8^'`chScbRW@x ~8^'`ch/f~zN(WċNt^^Q~8^NuvchOo` Sbmz3ubOo`0z9 >k4~Oo`0ShyNzchVwQOo`0{vN&?|Oo`^~8^'`ch/f~zN(WċNt^^Q N~8^NuvzRhgI{chOo` ;NczR_U\v~zċ0O0zR[0SzgOo`TzR=zgOo`0~zNċNt^^Q~8^'`chT^~8^'`chOo`PhQv N100Rwċ^~8^'`ch:1Yv N90Rwċ0^~8^'`ch:1Y/fc(WċNt^^Q zR{t|~-Nl g~zċ0O0'YON[0SzgI{zRhgbzR=zgQwQvQ[~ efNvU_0 V sQN~zO(uċNt^^NċNhTg 0Rl 0,{Nagĉ[v~zO(uċNt^^:NlQSt^^ sS1g1e12g31e0 0Rl 0,{ASVagĉ[ ċNhTg:NN*N~zt^^0SgqON@b_zl0 0gؚNllbsQN[twPzbzRNHhNwQSO^(ul_r^vʑ 0vvsQĉ[ 0Rl 0@by ~zt^^ :N6qt^ N1g1e0R12g31e0 0Rl 0,{NASNagĉ[ R`~zO(uU_hTg:NN*Ng0 N sQN~zO(uċNch_R 0Rl 0,{ASNagĉ[ċNch_RǑSR0cbRe_ /fSOs[OoR01YO`bvO(uċNSR0 mQ sQN NSR,ggO(uċNv`b_ 0Rl 0,{ASVagĉ[~zN(WċNt^^QYg gVy`b_KNN R NSR,ggvO(uċN0,{Ny VmZz6eݏlzHhgY\*g~Hh VmZz6eݏlzHhgY/fcVmZz6eݏlylQ[:gsQblQ[:gsQvczHhgY 9hnczR{t|~-NvyU_bzHhU_nx[zR=zgzHhhgv N^\N`b_ ^~eQ,ggċNV\*g~Hh/fc(WċNt^^12g31eMR zR{t|~-N gyU_bzHhU_ l g]~HhvU_0,{Ny [0"?e蕝OlgQz6eݏlL:N zR:gsQck(WOlYt \*gR~v \*gR~/fc(WċNt^^12g31eMR zR{t|~-N g(WR0(WAmlYtvU_ l gR~vU_0,{ Ny ]3uzRL?e Y0cwL?eɋ\*g~Hhv \*g~Hh/fc(WċNt^^12g31eMR zR{t|~-N gSt Y0cwɋvU_ l g~HhvU_0 0Rl 0,{NAS Nagĉ[ Yg@bR`b_d ~zNSNTzR:gsQ3ueEQ~zO(uċN zR:gsQ^eU_~zNvO(uċN~g0 N sQNM~v[0 0Rl 0ASNageXN~zO(u~+RM~ fnxNM~v$Ny`b_ N/f[L[g[_6e{tv*NSO]FU7b *g(uShyN[(Ww_p N+T,gpe N NvN/fN!k(WzR:gsQRtmzN[KNewe NnN*NċNt^^v~zN kQ sQN Nċ:NA~TB~~zNv`b_ 0Rl 0,{ASmQagĉ[N NċN:NA~~zNvVy`b_0,{Ny [EuN~%g Nn3t^ vP[ ;NQO(u/fgy/}v~g0~~Rg,~zN~%X[~gs^GW(W3-5t^ ~zN[E~%T gN*N^gTbg OluNRX[~eOekcGS0 [EuN~%g ꁳ~zNTzR:gsQ3ub;N%NR6eeQT3ub4~vsQz>kKNew{0,{Ny NNċNt^^~zO(uċN~g:ND~v N,gRl,{ NASNag[D~~zNǑSv{tce,{Ny[^ /f[%N͑1YOL:NvNy{tce0;NQ~zO(uċN~g/f[~zN NNt^^~zO(urQvċN ċNT[~zNv{tce^ gN[vc~e0,{ Ny ^ck8^SVN*NċNt^^QXk0n~ё0Z>k _N^vc$R:ND~,{ Nyc N`/f&T%N͑ N czR:gsQSbzR=zg0~zċ0O0zR[0Szg Yt~4~b4~z>k0n~ё0Z>kv vc$R:ND~,{VycbzTb~zR=zgvL:N0 SY ,{Ny(u 4~z>k i_/fNRlTc ,{Ny(u wPz i_/fNz6e_{lTcfnxvQN{|W~zNwPzё10NCQTkO(W10%N NvLu~ N/fSgq 0RlOckHhN 0v gsQĉ[ N/f[~zNL:N~NN[v[swPz(4~z>k)ё`STzy^~z;`kO=N*N~zt^^vTzywPz(4~z>k);`勳~zt^^Tzy^~z;`0 ,{kQy ReQ͑'Yz6eݏlHhN|~v /f=[V[zR;`@\ 0͑'Yz6eݏl1YOHhNOo`lQ^Rl 0V[zR;`@\lQJT2018t^,{54SS^ vwQSOce0 ,{]Ny ǑSZGP\PNe_~zINRv /fc~zNǑSGP\PNw~%ve_zRv{ Ne\L~z3ubINR ^\N%N͑1YOL:N0,{ASy g^ck8^7bU_b1u^ck8^7bvc#NNXT(W[:N^ck8^7bKNTlQ{vb#~%v /f:NN2^ck8^7bN͑elQeONve_egzRv{ ^ck8^7b /fc]RtzR{v *g cgqĉ[vgP3ub~z (WzR:gsQ#NvQPg9eckT >g N9eck v^~zR:gsQ>mXT[0Whg ge N=Nel:_6RvQe\L~zINRv~zN0^ck8^7b NFOq_Tz6e_{ N4xOW^:W~NmЏLy^ vQqS[;Nhs(W~zINR0 N cĉ[Shy0Z_N_XyOڋO^ 0Vdk 0Rl 0,{NASNagzR:gsQkt^nx[ NNt^^~zO(uċN~g v^:N~zNcObg gR T,{NASVagzR:gsQ[t^^~zO(uċN~g cR~R{|SR Ol g^_>e/f gOncv0 g^_>e v^^chQ;NRT>yOlQ_ ~zO(uOo`vS^;N gVy nS>yOqQN0?eRqQN0 gPqQNTO3ug0zR:gsQ\;NRlQ_A~~zN TUS v^9hnc>yOO(uSO|^NSNvsQO(uOo`qQ^qQNT\OY_U_0OSI{ĉ[ ek_>eB0M0C0D~~zN TUSSvsQOo`0[͑'Yz6eݏlHhNOo`ۏL[gb N[glQ^vĉ[ /fN 0V[zR;`@\sQNS^<͑'Yz6eݏl1YOHhNOo`lQ^Rl>vlQJT 0V[zR;`@\lQJT2018t^,{54S vTc0 ASN sQN~zO(uċN~gv Yċ ~zO(u{t/fNy:N~zN0:Ncۏ>yOڋO^v gR>Nc0 0Rl 0,{NAS Nagĉ[ S_~zN[~zO(uċN~g g_e SNfNbbzR:gsQOlnx[vvQNe_TZPQċNvzR:gsQ3u Yċ ZPQċNvzR:gsQ^ cgq,gRl,{ Nzvĉ[ [~zNvO(urQۏL Y8h0 AS N sQN~zO(uċNR`{t R`{tczR:gsQS9hncO(uOo`vSSte~zNNMRt^^vO(uU_b Y8hTteS_gvO(uċN~gNS9hnc~zNS_gO(uSSrQ b_bS_gR`O(uU_ /f=[;`@\ 0~zO(u{tRlՋL 0,{NASNag0 NASag0 NASNagvwQSOce0 Te 0Rl 0,{NASmQagĉ[ dvc$RD`b_Y ċ:NM~v~zN N[LR`U_0 ASV sQN[OoRT1YO`bvce zR:gsQ cgq[OoR01YO`bSR[ N TO(u~+Rv~zN[eR{| gRT{tce Te cgqVRb [ONEu01YO[ekL vBl A0D~~zN؏\(uzR:gsQNvsQqQ T[ev[OTToRT1YOTT`bce0 0Rl 0,{NASNag0,{NASkQag0NAS]Nag0 NASag0 NASNag0 NASNagĉ[v9hnc~zNvO(uċNTR`O(uU_ ۏLR{| gRT{tR`O(uU_/fc9hnc 0Rl 0T;`@\ 0Rl 0vsQĉ[ [~zNS_gvO(uċNr`SSRۏLU_ /f=[;`@\ 0Rl 0,{ NASag0 NASNagvwQSOce0 ,{NASkQagwQSOĉ[N[A~~zNvoRce vQ-N,{Ny0,{mQy0,{kQy/f=[ 0sQN[~zO(uA~~zN[eTToRcevT\OY_U_ 0S9e"ё0201601467S vwQSOce ,{]Ny[>yO-NN:ggSvQNNNXTvoR /f=[ 0sQNhQbSb O(uYm_lGS~HrvLRR 0YmO(uR0201702S vwQSOce0 ,{ NASNagwQSOĉ[N[D~~zNv`bce vQ-N,{Nyĉ[N,{AS]Nag,{ASNyĉ[[^0,{mQy\~zO(uċN~gbvsQ (WL?eS0?e^Ǒ-0bhbh0RR1\N0>yOO0yx{t0r^ bN(uT{tvcw03u?e^Dё/ecI{ebOlNNP6Rvĉ[ SgqN>yOO(uSO|^ET-^OSwv 0O(uOo`qQ^qQNT\OY_U_ 0TVRb4g23e8^ROxvzvOۏ^:WlQs^zN~b^:Wck8^y^vr^a|^y,{Nyvĉ[ ;NQ~zO(uċN~g/f[~zN NNt^^~zO(urQvċN ċNT[~zNv{tce^ gN[vc~e /f=[ 0sQNfnx~zO(u{tr^NRS_vlQJT 0V[zR;`@\lQJT 2015t^,{85S vwQSOcevQ-N NNċNt^^ cgqċNchċN:ND~vON ,gċNt^^OYuD~ċN !kt^ N_ċ:NA~D~ONvc#NN(WONċN:ND~KNTlQ{vb#~%vONċN:ND~{ysQTD sQTDSOYuNt^ !kt^^9hnc,gRlĉ[͑eċNFO N_ċ:NA~V,gRl,{ASkQag,{Ny0,{Ny0,{Vy0,{Ny0,{mQyvc$R:ND~v ;N{zR:gsQ^tevQNMRt^^~zO(u~+R:ND~ D~ċN{yR`D NOYu0R NNċNt^^0 ,{kQy[mz-NN:ggSvQNNNXTv`b /f=[ 0sQNhQbSb O(uYm_lGS~HrvLRR 0YmO(uR0201702S vwQSOce0 ASN sQN~zO(uOo`ǑƖ zRQOo`NzR{t|~-NǑƖ ǑƖvOo`U_*bbke:NċNt^^12g31e /f=[ 0sQNfnx~zO(u{tr^NRS_vlQJT 0V[zR;`@\lQJT 2015t^,{85S vwQSOce0 V[zR;`@\Ym_lwzR@\ 2019t^XgXe   o.o0oboooppprrrttu uVvvvvvvvv"w$wҵҵnX?0hT;h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph)h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hT;h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph2h]CJ OJPJQJ^JaJ fHo(q 8hT;h]CJ OJPJQJ^JaJ fHo(q )h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/h]Lh]5B*CJ OJPJQJaJ o(phprrt uVvvvvvyXz@{j{Jn*,VFjl d`gd] dWD`gd] dWD`gd]$wHwJxXxx yyyyyyyVzXz@{B{D{F{h{j{{{ѺѺѺѺꦎvavIa8!h]CJ OJPJQJ^JaJ o(/h]Lh]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph)h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hh]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hT;h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph'h]B*CJ OJPJQJ^JaJ ph-hT;h]B*CJ OJPJQJ^JaJ ph0hT;h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph*h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph{||}}} ~D~HJLNPlnȹȩ|d|P<<<'hT;h]CJ OJPJQJ ^J aJ o('h]B*CJ OJPJQJ^JaJ ph/h]Lh]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph)h]5B*CJ OJPJQJaJ o(ph/hh]5B*CJ OJPJQJaJ o(phh]CJ OJPJQJ ^J aJ h]CJ OJPJQJaJ o(!h]CJ OJPJQJ ^J aJ o(!h]CJ OJPJQJ^JaJ o(*h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(phȃڃp΅օڅޅ*,.0TVvïÞïïïmmÄmmT0hT;h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph-h]5B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph3hah]5B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph!h]CJ OJPJQJ ^J aJ o('h]B*CJ OJPJQJ^JaJ ph*h]B*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph'hT;h]CJ OJPJQJ ^J aJ o($hT;h]CJ OJPJQJ ^J aJ (048<FJLhjjlprvҾґzziUz6666666666666666666666666666666666666666666666666H666666666666666>666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJ QJ_HmH nHsH tHJ`J Z1cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBiB 0nfhxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ :* * . 6f.V!$##(6,-.d/o$w{vʖ !"$%&()*,-./12456LNOPQST $0$-plʖ#'+03MRUT # @H 0( 0( B S ?6;>W[]_fOTSYgi  CHXelv|')*+,4CEFGHT^wxz{ipdl#:Ms=FJPZctuvxz{}?@PfUVXZ"#$JKOSvw+?CN1247[\y} UVi   F N R T V Y a w !!!!!!!!!!!!""",""""""""""""""""""##$$$$$$$$H$K$[$\$`$m$o$q$s$y$z$|$$%%{%%%%%%%%%%&&&=&&&&'''' 'L'Q'U'V'W'_'l'~'(( (@(~((((((((((((((((((((()))3)@)L)O)P)X)Z)e)))))))))))))****$*%*&*'*(*)*,*.*/*1*2*4*5*7*;*9?DGORsv % ( < ? b e g j  " % f l #JKhiV[!! ''((((((_)b),*.*/*1*2*4*5*7*;*333333333s33333333333ss33s3333335=% *+*,*.*/*1*2*4*5*7*;*5<=>"SSTTYY]^_aijwCDF+*;*j'UCC}/J' f ck z';_^YR.TzB1wp#k$zJ&IP)J+,.Z1n1e23n304X35D.<i@FF+Jv:KnLGMLTh'[M[3\Re\W}^yG`?2c?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 0 0000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[2** OqHX $PB12!xx appleeOOh+'00x  (apple Normal.dotm4Microsoft Office Word@F#@@.O@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpqrstuvxyz{|}~Root Entry Fڷ1TableWU/WordDocument 8SummaryInformation(oDocumentSummaryInformation8wMsoDataStoreF5XXVUCRPDUHV5==2 PItem PropertiesF21E4LV3A==2 FItem PropertiesU  FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89qCompObjn